Medezeggenschapsraad (MR)

De MR is een overlegorgaan van leerkrachten en ouders van een school enerzijds en het bestuur anderzijds. Dit is het orgaan om de specifieke belangen van De Horizon te behartigen.

De MR bestaat uit drie ouders (oudergeleding) en drie leerkrachten (personeelsgeleding). De directeur is aanwezig als gesprekspartner van het bestuur. Via mrhorizon@hsn-scholen.nl kunt u in contact komen met de MR.

Oudergeleding

Marieke van Kampen (voorzitter)
Nienke Koopman
Corien Theelen
Heidy van Soeren

Personeelsgeleding

Bram Wiesenekker
Rianne Burgers
Marga Doornekamp
Jeroen de Graaf

Vertegenwoordiger bevoegd gezag

Mees Hendriksen