Aanmelden

Zoekt u een fijne basisschool voor uw kind? Kom ons onderwijs beleven en sfeer proeven op onze warme, veilige school: ‘De Horizon’. Het prachtige gebouw met de toepasselijke naam Het Veense Hart is niet te missen in de kern van Nijkerkerveen. Maar wat gebeurt daarbinnen eigenlijk? Graag beantwoord ik die vraag en alle andere vragen die bij u leven in deze oriëntatiefase. Met trots zal ik bovendien onze gezellige school laten zien aan u en uw kind.

Wilt u uw kind (na onze kennismaking) aanmelden? Open dan het aanmeldingsformulier.

Oriënterend gesprek

Het zoeken van een geschikte basisschool voor uw kind verdient alle ruimte en aandacht. Ik denk graag met u mee in een persoonlijk en vrijblijvend gesprek. Als u het contactformulier invult, neem ik contact met u op. U mag ook bellen naar 033-257 1623.

Hartelijke groet,

Jennifer Koorevaar, directeur
directie.horizon@hsn-scholen.nl

Procedure van aanmelding

Het aanmelden van nieuwe kinderen op een basisschool kent een aantal regels die zijn vastgesteld in de Wet op Passend Onderwijs. Belangrijke punten uit die Wet zijn:

  • alle scholen hebben zorgplicht na de aanmelding;
  • de aanmelding kent een aantal wettelijke termijnen.

Onderinstroom

Wanneer een jonge leerling wordt aangemeld en de basisschool twijfelt of de onderwijsbehoeften van deze leerling binnen de mogelijkheden van het basisonderwijs vallen, kan de basisschool gebruik maken van een verlengende onderinstroomperiode van maximaal 3 jaar.

Gedurende deze periode biedt de school alle mogelijke ondersteuning en betrekt daarbij de benodigde expertise.

Zorgplicht

Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, geldt de zorgplicht. De leerling krijgt ondersteuning op school. Of  de school zoekt een passende andere plek. Wanneer een leerling extra ondersteuning nodig heeft, is de school verplicht om die ondersteuning te verzorgen. Dat wordt zorgplicht genoemd. Samen met ouders zoekt de school de best passende plek voor de leerling.

Als u bij de aanmelding al weet dat uw kind extra ondersteuning of zorg nodig heeft, geef dit dan aan bij de school. Nadat u uw kind schriftelijk heeft aangemeld, is uw kind ingeschreven en gaat de zorgplicht in. Op het formulier geeft u als ouder toestemming voor de procedure van aanmelding. Dat betekent dat u het goed vindt dat wij informatie opvragen bij instanties die betrokken zijn bij de ontwikkeling van het kind. Dit heeft als doel de ontwikkelbehoeften en ondersteuningsbehoeften van het kind in kaart te brengen, zodat de school kan kijken of ze de leerling een passende plek kan bieden.

Zorgplicht geldt in een aantal gevallen niet:

  • Als de school (waar het kind is aangemeld) vol is voor alle leerlingen.
  • Indien ouders weigeren de grondslag van de school te onderschrijven.
  • Wanneer leerlingen bijvoorbeeld een taalachterstand hebben en extra ondersteuning nodig hebben om die achterstand in te lopen. Voor de bestrijding van achterstanden zijn middelen beschikbaar bij de scholen en de gemeenten.
  • Bij aanmelding tot een instelling van cluster 1 of 2. Deze instellingen maken geen deel uit van de samenwerkingsverbanden passend onderwijs en hebben een eigen toelatingsprocedure.
  • Bij inschrijving op een ander niveau dan de oude school adviseert.

Als ouder ontvangt u naast de bevestiging van aanmelding een kennismakingsvragenlijst. Dit gebeurt rond de leeftijd van 3,5 jaar. Als de informatie over de ontwikkeling van het kind (vanuit de kennismakingsvragenlijst) om verduidelijking vraagt, nodigt de intern begeleider (IB-er) de ouders uit voor een gesprek. Vanaf dat moment start er een periode van 6 weken van overdracht en informatie ophalen. Ouders worden hiervan op de hoogte gebracht. Samen met de ouders worden de onderwijsbehoeften van het kind vastgesteld. De periode wordt afgesloten met een verslag en advies om de leerling wel of niet te plaatsen; eventueel met een verlengde onderinstroom.

Indien er besloten wordt het kind niet te plaatsen, gaat de IB-er met de ouders op zoek naar een passende plek voor het kind.